תקנון מבצע שליחויות


תקנון שליחויות

"ספטמבר 2020 בעופר אבניר"

עורכת המבצע: עופר חברה לרכב בע"מ

מסמך זה הנו  בעל אופי משפטי. אם את/ה מתחת לגיל 18, ודא/י כי הוריך קראו את תנאי תקנון זה ואישרו לך להשתתף בפעילות

 

 

ספטמבר 2020

 

תקנון מבצע הנחות: " שליחויות ספטמבר 2020 בעופר אבניר "

 1. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"עורכת המבצע"            עופר חברה לרכב בע"מ, שכתובתה ברחוב הסדנה 6, תל אביב (להלן: "החברה" או "עופר-אבניר").

"המבצע"                      מבצע הנחות על רכישת קטנועים/אופנועים שיתקיים בין 23.9.2020 עד 15.10.2020 (כולל).

 

"משתתף"

                                    אדם העונה על כל התנאים הבאים: 1) אזרח או תושב ישראל  2) אדם הרוכש את אחד מדגמי הקטנועים/אופנועים של החברה המשתתפים במבצע ומופיעים בנספח המצורף, בתאריכים הנ"ל ושלא כחלק מעסקת המרה (טרייד אין).

"פונה"                           כל אדם שפונה לחברה בכל דרך שהיא, לרבות בטלפון,  על מנת לקבל מידע  אודות המבצע ו/או על מנת להשתתף במבצע

"אתר המבצע"               אתר המבצע שכתובתו היא: http://www.oferavnir.co.il/ .

דגמים משתתפים"         דגמי קטנועים ואופנועים, כמפורט בנספח א' לתקנון.

"ההנחות"                      מידי יום בין 23.9.2020 עד 15.10.2020 (כולל). בין השעות 08:30-18:00 בימים א'-ה' ו 08:00-13:00 ביום ו'. בתקופת המבצע, יקבל כל משתתף הנחות עד לסכום המבצע בהתאם לדגם המבוקש.

 1. פרשנות
  • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
 2. תקופת המבצע
  • מבצע הנחות שיתקיים בין 23.9.2020 עד 15.10.2020 (כולל).
  • עורכת המבצע תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך המבצע ו/או לשנות את ההנחות הנתונות, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. כללי
  • אין כפל מבצעים.
  • העסקאות שבמבצע הינן למשלמים בכרטיסי אשראי / מזומן / שקים ובתוספת ריבית לפי: בכרטיס אשראי עד 24 תשלומים ללא ריבית. לכמות גדולה יותר של תשלומים (עד 36) תיגבה ריבית של 4 אחוזים. בעבור תשלומים בשיקים תיגבה 4% ריבית עד 12 תשלומים, 8% ריבית עד 24 תשלומים ו-14% ריבית עד 36 תשלומים.
  • המבצע אינו תקף לעסקאות המרה (טרייד אין) ו/או עסקאות ברטר.
  • בהשתתפות במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף במבצע ו/או הרוצה להשתתף במבצע, כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  • בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות המבצע ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת המבצע תהיה עורכת המבצע רשאית לבטל את השתתפותו במבצע ו/או ההנחה לה זכאי. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע אמור לעיל.
  • החברה שומרת לעצמה הזכות להציע לפונה אליה אשר לא הביע רצון לרכוש אצל קטנוע במבצע או בכלל, לעשות שימוש בשרותי שליחויות באמצעות עסק שנקרא בשם המסחרי "שפע שליחויות" (מספר עוסק מורשה 029563871) ומפעיל שרותי שליחויות בכלל ובפרט הינו מציע שרותי שליחויות המיועדים לעסקים "קטנים" אשר אין להם כדאיות ברכישת קטנוע ו/או אופנוע לצורך עסקם.
  • מודגש כי שפע שליחויות הינו עסק עצמאי ונפרד מהחברה ואין לחברה כל קשר או השפעה על עסקי שפע שליחויות.
  • שירות השליחויות כאמור שניתן ע"י שפע שליחויות נקרא בין היתר אף "שירות שליח אישי לעסק" ו/או – "שירות שליח משותף לכמה עסקים". השרות הנ"ל ניתן על ידי  שפע שליחויות, אף שיכול ונציג החברה יתן לפונה פרטים כל שהם ו/או הסבר על שרותי השליחויות של שפע שליחויות הרי ששרותים אלו הינם באחריות, בביצוע ובהתאם לתנאים וההגבלות של שפע שליחויות בלבד.
  • הואיל וכאמור אין לחברה קשר ו/או השפעה על עסקי שפע שליחויות הרי שהצעת החברה לפונה לפנות לשפע שליחויות הינה הצעה לפנות ולברר את תנאי השרותים שמציעה שפע שליחויות ואין בה משום התחייבות של החברה ששפע שליחויות תסכים בכלל לבצע שליחויות עבור הפונה, אין בה התחייבות למחיר ואלא לאזורי שירות שבהם ינתן "שירות שליח אישי לעסק" ו- "שירות שליח משותף לכמה עסקים". כל פרטי ההתקשרות בין הפונה לבין שפע משלוחים תהיה ע"י הלקוח בעצמו לפי שקול דעתו בלבד ובהתאם להסכם שיגיע עם שפע שליחויות והכל ללא קשר לחברה. .
 4. ביצוע המבצע ומתן ההנחה
  • הזכייה בהנחה הינה אישית בלבד, לאחר עמידה בתנאים הבאים:
   • המשתתף עמד בכל תנאי התקנון;
   • המשתתף הציג תעודת זהות שלו במועד ובמקום בו נדרש;
  • יתכן ובמעמד מסירת ההנחה יתבקש המשתתף להצטלם ויתבקש לתת הסכמתו לכך.
  • משתתף שלא ניצל את ההנחה בתקופה המפורטת בסעיף 3.1 יראו אותו כמוותר על ההנחה וזכאותו תפקע.
 5. הפרסים ואופן מימושם
  • זוכה בהנחה שהינו קטין יהיה רשאי לממש את ההנחה בליווי אחד מהוריו או אפוטרופוס החוקי בלבד.
  • את ההנחה ניתן לממש אך ורק באשר למוצרים המפורטים בתקנון זה כמצוין בנספח א'.
  • כל המחירים המופיעים בנספח א' הינם כוללים מע"מ ואגרות רישוי (המחיר הנו "על הכביש").
  • משתתף שקיבל הנחה לא יהא רשאי להעביר, להסב, ו/או להמחות אותה לאחֵר והוא לא יהא רשאי להמירה בכסף, בשווה כסף, לקבל זיכוי בגינה ו/או להחליפה אלא בהתאם לתנאי תקנון זה או לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע.
  • עורכת המבצע ו/או מפעילת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים הכלולים במבצע ו/או היקף ההנחה מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
  • בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מתן ההנחה.
  • בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהא רשאית שלא לתת את ההנחה לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 

 1. מדיניות פרטיות
  • עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתתפים ואת המידע שנאסף על פעילותם באתר המבצע, אלא במקרים שלהלן:
   • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותים למבצע.
   • אם יתקבל בידי עורכת המבצע ו/או מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתת/פים או את המידע אודותיהם לצד שלישי.
   • בכל מקרה שעורכת המבצע תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של משתתף.
  • עורכת המבצע מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו במסגרת המבצע, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, עורכת המבצע לא מתחייבת שהשתתפות במבצע תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף במסגרתה.
 2. כללי
  • ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק באתר המבצע, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של המבצע בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף במבצע, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע. עורכת המבצע לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו במבצע.
  • במקרה של תקלה ו/או טעות במערכת המבצע, תהיה עורכת המבצע רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את המבצע וההנחות, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל צרכן ו/או משתתף במבצע.
  • למען הסר ספק, לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו במבצע לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת המבצע עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
  • במקרה שבו לעורכת המבצע ו/או מי מטעמה יש חשד שמשתתף ו/או אדם אחר חדר למערכת המבצע ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים במערכת המבצע ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי תקנון זה, תהיה עורכת המבצע רשאית לפסול אדם ו/או משתתף זה ו/או משתתפים אחרים אשר תוצאותיהם במבצע שונו באופן זה, ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או המפקח כאמור לעיל.
  • למען הסר ספק, רישומי מערכת המבצע יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים במסגרת מבצע זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.
  • תקנון מבצע זה יימצא לעיון במשרדי עורכת המבצע.
  • ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי עופר אבניר בע"מ, עובדי משרד הפרסום וכן עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם, ובני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל.

 

נספח א'

רשימת דגמים במבצע

 

דגם מחיר מחירון

כולל מע"מ  ואגרות רישוי

מחיר מבצע כולל מע"מ ואגרות  בתשלום חודשי בפריסה ל- 36 תשלומים ללא ריבית בכרטיס אשראי מחיר מבצע ללקוחות עסקיים כולל סבל מע"מ ואגרות רישוי לאחר הנחה בפריסה ל- 24 תשלומים ללא ריבית בכרטיס אשראי
Agility 16 ₪ 12,890 358 ₪ 496 ₪
Movie S 125i ₪ 14,900 413 ₪ 584 ₪
Like 125 ₪ 14,900 413 ₪
G-Dink 125 ₪ 17,985 498 ₪
X-Town 125 ₪ 18,890 524 ₪
G-Dink 250 ₪ 25,000 694 ₪
Down Town 250 ₪ 28,030 778 ₪
Down Town 350i TCS ₪ 31,900 886 ₪
XCiting 400S ₪ 38,000 1,055 ₪
AK 550 ₪ 59,900 1,663 ₪

 

 • כל המחירים על הכביש כולל אגרות רישוי
 • אפשרויות תשלום :
 • כרטיס אשראי עד 36 4% ריבית
 • צ'ק 12 תשלומים 4% ריבית, 24 תשלומים 8% ריבית, 36 תשלומים 14% ריבית

קחו כיוון - אנחנו לשירותכם

מכלול השירותים האמינים והמקצועיים של עופר אבניר


המותגים שלנו


דו גלגלי, פנאי ורכבי שטח מבית היצרנים המובילים בעולם
תנו גז ותתחדשו

אולמות התצוגה


חוויה שאסור לכם לפספס, קפצו לביקור, אולי תתאהבו?
שימו וייז

יד שניה


מבחר רחב של אופנועים, קטנועים, טרקטורונים, רכבי שטח ואופנועי-ים
חפשו בלוח

שירות וטיפולים


לרכב שלכם מגיע הטיפול המקצועי ביותר
לשירותכם

מחלקת חלפים


חדש חדש! אתר לרכישת חלפים און ליין
חפשו במגוון

אבזריון


כל האבזרים לרוכב ולרכב ממגוון המותגים המובילים בעולם
בואו להכיר
המותגים שלנו

logo brand KYMCO
logo brand PIAGGIO
logo brand VESPA
logo brand APRILIA
logo brand MOTO GUZZI
logo brand SUZUKI
logo brand HUSQVARNA
logo brand GAS GAS
logo brand --CAN-AM
logo brand SEADOO
logo brand CFMOTO
logo brand EXCAR
logo brand MINICAR