תקנון מבצע "סוף שנה בעופר אבניר"


 

תקנון מבצע

"סוף שנה בעופר אבניר"

 

עורכת המבצע: עופר חברה לרכב בע"מ

מסמך זה הנו  בעל אופי משפטי. אם את/ה מתחת לגיל 18, ודא/י כי הוריך קראו את תנאי תקנון זה ואישרו לך להשתתף בפעילות

 

 

נובמבר 2019

  תקנון מבצע הנחות: " סוף שנה בעופר אבניר "

 1. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"עורכת המבצע"            עופר חברה לרכב בע"מ, שכתובתה ברחוב הסדנה 6, תל אביב (להלן: "עופר-אבניר").

"המבצע"                      מבצע הנחות שיתקיים בין 01.12.2019 עד 31.12.2019 (כולל).

 

"משתתף"

                                    אדם העונה על כל התנאים הבאים: 1) אזרח או תושב ישראל  2) אדם הרוכש את אחד מדגמי החברה המשתתפים במבצע ומופיעים בנספח המצורף, בתאריכים הנ"ל ושלא כחלק מעסקת המרה (טרייד אין).

"אתר המבצע"               אתר המבצע שכתובתו היא: http://www.oferavnir.co.il/ .

דגמים משתתפים"         דגמי קטנועים ואופנועים, כמפורט בנספח א' לתקנון.

"ההנחות"                      מידי יום בין 01.12.2019 עד 31.12.2019 (כולל). בין השעות 08:00-18:00 בימים א'-ה' ו 08:00-13:00 ביום ו'. בתקופת המבצע, יקבל כל משתתף הנחות עד לסכום המבצע בהתאם לדגם המבוקש.

 1. פרשנות
  • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
 2. תקופת המבצע
  • מבצע הנחות שיתקיים בין 01.12.2019 עד 31.12.2019 (כולל).
  • עורכת המבצע תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך המבצע ו/או לשנות את ההנחות הנתונות, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. כללי
  • אין כפל מבצעים.
  • העסקאות הינן למשלמים בכרטיסי אשראי / מזומן / שקים ובתוספת ריבית לפי: בכרטיס אשראי עד 24 תשלומים ללא ריבית. לכמות גדולה יותר של תשלומים (עד 36) תיגבה ריבית של 4 אחוזים. בעבור תשלומים בשיקים תיגבה 4% ריבית עד 12 תשלומים, 8% ריבית עד 24 תשלומים ו-14% ריבית עד 36 תשלומים.
  • המבצע אינו תקף לעסקאות המרה (טרייד אין) ו/או עסקאות ברטר.
  • בהשתתפות במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף במבצע ו/או הרוצה להשתתף במבצע, כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  • בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות המבצע ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת המבצע תהיה עורכת המבצע רשאית לבטל את השתתפותו במבצע ו/או ההנחה לה זכאי. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע אמור לעיל.
 4. ביצוע המבצע ומתן ההנחה
  • הזכייה בהנחה הינה אישית בלבד, לאחר עמידה בתנאים הבאים:
   • המשתתף עמד בכל תנאי התקנון;
   • המשתתף הציג תעודת זהות שלו במועד ובמקום בו נדרש;
   • המשתתף חתם על מסמך קבלה וסילוקין בנוסח הרצ"ב כנספח ב' וכן במידה והזוכה קטין, אזי נדרשת חתימת האפוטרופוס על נספח ב' לצורך קבלת ההנחה.
  • יתכן ובמעמד מסירת ההנחה יתבקש המשתתף להצטלם ויתבקש לתת הסכמתו לכך.
  • משתתף שלא ניצל את ההנחה בתקופה המפורטת בסעיף 3.1 יראו אותו כמוותר על ההנחה וזכאותו תפקע.
 5. הפרסים ואופן מימושם
  • זוכה בהנחה שהינו קטין יהיה רשאי לממש את ההנחה בליווי אחד מהוריו או אפוטרופוס החוקי בלבד.
  • את ההנחה ניתן לממש אך ורק באשר למוצרים המפורטים בתקנון זה כמצוין בנספח א'.
  • כל המחירים המופיעים בנספח א' הינם כוללים מע"מ ואגרות רישוי (המחיר הנו "על הכביש").
  • לאחר קבלת כתב הסילוקין, יופנה המשתתף לקבלת ההנחה. תיאום מימוש ההנחה יתבצע בין המשתתף לעורכת ההגרלה.
  • משתתף שקיבל הנחה לא יהא רשאי להעביר, להסב, ו/או להמחות אותה לאחֵר והוא לא יהא רשאי להמירה בכסף, בשווה כסף, לקבל זיכוי בגינה ו/או להחליפה אלא בהתאם לתנאי תקנון זה או לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע.
  • עורכת המבצע ו/או מפעילת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים הכלולים במבצע ו/או היקף ההנחה מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
  • בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מתן ההנחה.
  • בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהא רשאית שלא לתת את ההנחה לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 

 

 1. פרסום שמות הקונים
  • יתכן ושמות הזכאים להנחה יפורסמו באתר הפעילות בכפוף לדין.
  • עורכת המבצע תהיה רשאית לפרסם באמצעי תקשורת את תמונת המשתתף לצד שמו ובלבד שייתן הסכמתו לכך מראש ובכתב בנספח ב'. עורכת המבצע תהיה רשאית שלא לפרסם את התמונות.
 2. מדיניות פרטיות
  • עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתתפים ואת המידע שנאסף על פעילותם באתר המבצע, אלא במקרים שלהלן:
   • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותים למבצע.
   • אם יתקבל בידי עורכת המבצע ו/או מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתתפים או את המידע אודותיהם לצד שלישי.
   • בכל מקרה שעורכת המבצע תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של משתתף.
  • עורכת המבצע מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו במסגרת המבצע, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, עורכת המבצע לא מתחייבת שהשתתפות במבצע תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף במסגרתה.
 3. כללי
  • ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק באתר המבצע, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של המבצע בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף במבצע, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע. עורכת המבצע לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו במבצע.
  • במקרה של תקלה ו/או טעות במערכת המבצע, תהיה עורכת המבצע רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את המבצע וההנחות, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל צרכן ו/או משתתף במבצע.
  • למען הסר ספק, לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו במבצע לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת המבצע עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
  • במקרה שבו לעורכת המבצע ו/או מי מטעמה יש חשד שמשתתף ו/או אדם אחר חדר למערכת המבצע ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים במערכת המבצע ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי תקנון זה, תהיה עורכת המבצע רשאית לפסול אדם ו/או משתתף זה ו/או משתתפים אחרים אשר תוצאותיהם במבצע שונו באופן זה, ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או המפקח כאמור לעיל.
  • למען הסר ספק, רישומי מערכת המבצע יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים במסגרת מבצע זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.
  • תקנון מבצע זה יימצא לעיון במשרדי עורכת המבצע.
  • ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי עופר אבניר בע"מ, עובדי משרד הפרסום וכן עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם, ובני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל.

 

נספח א'

רשימת דגמים במבצע

אפריליה

דגם מחירון מחיר מבצע אחוזי הנחה הערה
Touno 125 ₪ 28,000 ₪ 23,500 16.1% שתי יח' אחרונות במלאי. רשומים יד יבואן 2018 בלבד, צבע שחור
Shiver 750 ₪ 69,900 ₪ 42,000 39.9% יחידה אחת אחרונה במלאי. רשום יד יבואן 2017
Dursoduro 900 ₪ 69,900 ₪ 66,000 5.6%
Shiver 900 ₪ 69,900 ₪ 66,000 5.6% בעבור דגם 2019 חדש
₪ 60,000 14.2% בעבור כלים רשומים יד יבואן 2018

 

 • כל המחירים על הכביש כולל אגרות רישוי
 • אפשרויות תשלום :
 • כרטיס אשראי עד 24 תשלומים שווים ללא ריבית
 • כרטיס אשראי עד 36 4% ריבית
 • צ'ק 12 תשלומים 4% ריבית, 24 תשלומים 8% ריבית, 36 תשלומים 14% ריבית

 

מוטו גוצי

 

דגם מחירון מחיר מבצע אחוזי הנחה הערה
V7III Stone ₪ 57,000 ₪ 53,500 6.1%

 

 • כל המחירים על הכביש כולל אגרות רישוי
 • אפשרויות תשלום :
 • כרטיס אשראי עד 24 תשלומים שווים ללא ריבית
 • כרטיס אשראי עד 36 4% ריבית
 • צ'ק 12 תשלומים 4% ריבית, 24 תשלומים 8% ריבית, 36 תשלומים 14% ריבית

סוזוקי

 

דגם מחירון מחיר מבצע אחוזי הנחה הערה
DL250 V-Strom ₪ 31,000 ₪ 28,000 9.7%
AN400 Burgman ₪ 45,000 ₪ 40,000 11.1%
DR650 ₪ 43,000 ₪ 38,700 10.0%
DRZ400 ₪ 46,000 ₪ 41,400 10.0%
SV650 A\A1 ₪ 48,000 ₪ 44,000 8.3%
SV650X ₪ 53,000 ₪ 42,000 20.8% בעבור כלים רשומים יד יבואן 2019
DL650 V-Strom A / A1 ₪ 69,900 ₪ 59,000 15.6%
GSXS750 ₪ 70,000 ₪ 65,000 7.1%
Katana 1000 ₪ 96,000 ₪ 90,000 6.3%

 

 • כל המחירים על הכביש כולל אגרות רישוי
 • אפשרויות תשלום :
 • כרטיס אשראי עד 24 תשלומים שווים ללא ריבית
 • כרטיס אשראי עד 36 4% ריבית
 • צ'ק 12 תשלומים 4% ריבית, 24 תשלומים 8% ריבית, 36 תשלומים 14% ריבית

 

פיאג'ו

 

דגם מחירון מחיר מבצע אחוזי הנחה הערה
Medley 125 ₪ 19,950 ₪ 18,300 8.3%
Beverly 350 ₪ 34,950 ₪ 31,450 10.0% בעבור דגם 2019 חדש
₪ 28,000 19.9% בעבור כלים רשומים יד יבואן 2019
MP3 300 HPE ₪ 42,795 ₪ 39,000 8.9%
MP3 350 ASR SPORT ₪ 46,900 ₪ 42,800 8.7%
MP3 500 HPE ₪ 53,500 ₪ 49,000 8.4%
Vespa 125 ₪ 21,900 ₪ 19,700 10.0%
Vespa 300 ₪ 32,900 ₪ 29,700 9.7%

 

 • כל המחירים על הכביש כולל אגרות רישוי
 • אפשרויות תשלום :
 • כרטיס אשראי עד 24 תשלומים שווים ללא ריבית
 • כרטיס אשראי עד 36 4% ריבית
 • צ'ק 12 תשלומים 4% ריבית, 24 תשלומים 8% ריבית, 36 תשלומים 14% ריבית

 

הוסקוורנה

דגם מחירון מחיר מבצע אחוזי הנחה הערה
401 Vitpilen ₪ 37,000 ₪ 31,000 16.2% בעבור כלים רשומים יד יבואן 2019
401 Svartpilen ₪ 37,000 ₪ 35,000 5.4%
701 Vitpilen ₪ 67,500 ₪ 62,000 8.1%
701 Svartpilen ₪ 67,500 ₪ 64,000 5.2%

 

 • כל המחירים על הכביש כולל אגרות רישוי
 • אפשרויות תשלום :
 • כרטיס אשראי עד 24 תשלומים שווים ללא ריבית
 • כרטיס אשראי עד 36 4% ריבית
 • צ'ק 12 תשלומים 4% ריבית, 24 תשלומים 8% ריבית, 36 תשלומים 14% ריבית

 

קימקו

 

דגם מחירון מחיר מבצע אחוזי הנחה הערה
Movie S 125i ₪ 14,900 ₪ 13,700 8.1%
G-Dink 125 ₪ 17,985 ₪ 17,000 5.5%
Agility 125 ₪ 12,890 ₪ 11,400 11.6%
X-Town 125 ₪ 18,890 ₪ 17,000 10.0%
X-Town 250 ₪ 25,000 ₪ 22,500 10.0% בעבור 2 כלים רשומים יד יבואן 2019
G-Dink 250 ₪ 25,000 ₪ 23,500 6.0%
Down Town 250 ₪ 28,000 ₪ 26,000 7.1%
Down Town 350i TCS ₪ 31,900 ₪ 30,700 3.8%
XCiting 400S ₪ 38,000 ₪ 36,500 3.9%
AK 550 ₪ 59,900 ₪ 58,000 3.2%

 

 • כל המחירים על הכביש כולל אגרות רישוי
 • אפשרויות תשלום :
 • כרטיס אשראי עד 24 תשלומים שווים ללא ריבית
 • כרטיס אשראי עד 36 4% ריבית
 • צ'ק 12 תשלומים 4% ריבית, 24 תשלומים 8% ריבית, 36 תשלומים 14% ריבית

 

נספח ב'

כתב קבלה, אישור והודאת סילוק

 

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת מבצע " סוף שנה- ימי מכירות דצמבר 2019" של חברת עופר חברה לרכב בע"מ, אבניר חברה לרכב בע"מ (להלן: "עופר-אבניר") זכיתי בהנחה בשיעור ______________ ש"ח.

 

[יש לסמןX  במידה ומסכימ/ה]

אני מסכים ומאשר לעופר אבניר לצלם אותי בעת מסירת הפרס. התמונה תפורסם באמצעי המדיה השונים. ידוע לי כי לא אהיה זכאי לכל תמורה בגין התמונה וכי עופר אבניר תהיה רשאית שלא לפרסם כלל את התמונה.

 

 

 

אני מצהיר/ה על הסכמתי לפרסום פרטי האישיים בדבר זכייתי.

 

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עופר אבניר ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.

 

הנני פוטר את עופר אבניר ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כל פגיעה או נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרם לי כתוצאה ממימוש הפרס, לרבות בגין נזקים גופניים ו/או כתוצאה מבעיות בריאותיות או כהחמרה שלהן ושעשויים להיגרם כתוצאה ממימוש הפרס.

 

הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד עופר אבניר, עובדי משרד הפרסום.

[יש לסמןX  במידה ורלוונטי]

 

 

 

הנני מצהיר כי הודעתי על ויתור על הפרס ואני מתחייב כי אהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע.

 

 

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עופר אבניר ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.

 

שם הזוכה:_________________________

טלפון:_____________________________

חתימת הזוכה:_______________________

 

 

במידה והזוכה קטין יש למלא את הפרטים המופיעים מטה:

שם האפוטרופוס:_________________________________ מספר ת.ז.:______________

כתובת:________________________________________

טלפון:________________________________________

חתימת האפוטרופוס:_____________________________